Güncel Bilgi Moda Sağlık Haber Yeri

Aristoteles kimdir Hayatı

Aristoteles kimdir ya da kısaca Aristo da diyebileceğimiz ünlü batı edebiyatının  ilk felsefecisi batı düşüncesinini en önemli düşünürlerinden birisidir.Bir çok  alanada  önemli eserler bırakmış olan Aristoteles düşüncesi hala devam etmektedir.

Aristoteles kimdir dediğimizde tam olarak m.ö 384 yılında athos tepesi diye bildiğimiz  tepenini yakın bir yerlerinde  Makedonya ya ait olan bir  tepede Nikomakhos’un oğlu olarak gözlerini dünya ya açmış Eski yunan fizolofudur.

Aristoteles kimdir Eserleri

Aristoteles kimdir Eserleri

MÖ 367 veya 366 ‘da 17 yaşında Platon’un Atina’daki akademisine (Akademeia) girmesiyle Platon’un en parlak çömezlerinden biri olur. Tütör yahut yardımcı hoca olarak çalıştığı dönemde, okuma tutkusuyla tanınır; (Platon, belki de bir tür tenezzülle, ona “okuyucu” lâkabını takar) Daha sonraları Akademia’daki öğretime kendisi de katkıda bulunur: kimi zaman Platoncu savları rakip Isokratos okuluna karşı savunmak için geliştiren, hatta zaman zaman da Evdamos ya da Can üzerine (Peri tes Psykhes) yazılarında olduğu gibi, bu tezleri büyükseyen diyaloglar yazar.

Aristoteles kimdir Hayatı biyografisi Eserleri

Gryllos yahut Retorik üzerine Aristoteles’in diyalog yazarlığı dönemine aittir.

Platon MÖ 347’de öldüğünde, Akademeia’nın başına ardılı olarak Spevsippos’u atamıştır. Antik Çağ’dan itibaren yaşamöyküsü yazarları -herhalde kötücüllüklerinden- Platon’un bu seçiminde Aristoteles’in Akademeia’yı terk etmesinin asıl nedenini görüyorlar. Aristoteles’in en azından Spevsippos’a karşı kalıcı bir garez duyduğunu biliyoruz. Aynı yıl, belki de ustasının teşvikiyle, Ksenokratos ve Theophrastos ile bugün Biga Yarımadası olarak anılan Troas bölgesindeki Assos kentine gönderilir. Orada Tiran Atarnevs’li Hermias’ın siyasî danışmanı ve dostu olur. Aynı esnada, özgünlüğünü daha o zamandan belli eden bir okul kurar. Bu okuldaki girişimleri arasında yaşambilim üzerine çalışmaları yer alır. 345-344 yıllarında, belki de Theophrastos’un daveti üzerine, komşu Lesbos (Midilli) adasının Doğu kıyısındaki Mytilene (Midilli) kentine varır. 343’te Pella’daki (Bugün Ayii Apostili) Kral Makedonyalı Philippos’un sarayına, oğlu İskender’in eğitimini üstlenmek üzere çağırılır. 341 yılında Perslerin eline düşen Hermias’ın feci sonunu Pella’da öğrenir, anısına bir ağıt düzer. Gerek Pella’da ikamet ettiği sekiz senelik dönem, gerek eğitmenlik vazifesinin içeriği hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Philippos’un ölümüyle MÖ 335 İskender tahta oturur. Aristoteles Atina’ya dönüp Akademeia’ya rakip olarak Lykeion’u ya da diğer adıyla Peripatos ‘u (öğrencileriyle içinde dolaşarak tartıştıkları bir tür çevresi sütunlarla çevrili avlu ya da galeri) kurar. Lykeion’lulara verilen Peripatetikoi adı buradan geliyor. Burada on iki sene ders verir. MÖ 323’te Büyük İskender’in bir Asya seferi esnasında ölmesi üzerine Atina’da Makedon karşıtı bir tepki dalgası peydah olduğu vakit, aslında Makedonculuk zannı taşıyan Aristoteles’e karşı, dine saygısızlık davası açılması söz konusu olur. Bir ölümlüyü -Hermias’ı- anısına bir ilâhi yazarak ölümsüzleştirmekle itham edilir. Bunun üzerine Aristoteles, Sokrates’in yazgısını paylaşmak yerine Atina’yı terk etmeyi seçer: kendi deyişiyle, Atinalılar’a “felsefeye karşı ikinci bir suç işlemeleri” fırsatını tanımak istemez. Annesinin memleketi olan Eğriboz (Evboia) adasındaki Helke’ye Khalkis sığınır. Ertesi yıl MÖ 322’de, altmış üç yaşında hayatını kaybeder.

Aristoteles Eserleri kimdir Hayatı biyografisi

1) Sağlığında kitaplaştırdığı, ço­ğunlukla Platon’u örnek alan diyaloglar biçiminde yazılmış okurlara yönelik yapıt­lar.

2) Daha çok Lykeion’da başkalarının da katılımıyla oluşturulmuş derlemeler, araştır­ma kayıtları, tarihsel ve olgusal çalışmalar.

3) Büyük olasılıkla öğrencileri için hazırladı­ğı, akademik bir dille yazılmış, kuru ve özetleyici metinler. İlk iki gruptaki yapıtlardan yalnızca bazı küçük parçalar günümüze ulaşabilmiştir; günümüze ulaşanların hemen tümü üçüncü gruptakilerden oluşur.

Aristoteles’in kendi kitaplaştırdığı yapıtlar arasında, Platon’un Gorgias diyalogunu mo­del alan hitabet sanatıyla ilgili Gryllos ile Phaidon’u model alan ruhla ilgili Eudemos onun ilk dönemine aittir (İÖ 362-353). Aynı döneme ait başka yapıtlar, felsefi bir yaşa­ma çağrıda bulunan Protreptikos (Özendir­me için) ile felsefenin insanın zihinsel geliş­mesinin en son aşaması olduğunu savunan Peri philosophias’tn (Felsefe Üzerine). İs­kender’e öğretmenlik ettiği dönemden bili­nen Peri basileias (Krallık Üzerine) adlı metinden sonra, içerikleri konusunda daha az bilgi bulunan ve adları eski kaynaklarda yer alan diyalogları şunlardır: Platon’un diyalogları ile aynı adları taşıyan Politikos (Devlet Adamı), Sophistes (Sofistler), Me- rıeksenos, Symposion (Şölen) ve Peri dikaiosyneş (Adalet Üzerine), Peripoieton (Şair­ler Üzerine), Nerinthos, Erotikon (Aşk Üzerine), Peri paideias (Eğitim Üzerine), Peri hedones (Haz Üzerine), Peri eugeneias (Soyluluk Üzerine).

Eski kaynaklardan, Aristoteles’in çeşitli konularda bazı geniş taramalar ve derleme­ler yaptığı ve yaptırdığı bilinir. Bunlar daha çok Lykeion dönemine aittir ve aralarında Pythia Spor Oyunları’ndaki derecelerin lis­tesi olan Pythionikai, Yunan olmayan halk­ların (barbarlar) geleneklerini konu alan Nomima, Yunan kentleri arasında geçen siyasal yazışmaları konu alan Dikaiomata Poleoıı vardır. Aynı metin türünden olan ve Yunan devletlerinin anayasaları ile siyasal kuruluş biçimlerini konu edinen Politeia’ nın (Devlet) Atina anayasaları üzerine olan Atheneion politeia (Atina Devleti) adlı bölümü 1890′da Mısır’da, kum­lar arasında bulunmuştur. Bugün elde bu­lunmayan başka derlemeler şunlardır: Didaskaliai (Atina’daki tiyatro oyunlarının kayıtları), Aporemata Homerika (Homeros yorumları), Olympionikai (Olympia Spor Oyunları’ndaki derecelerin kayıtları). Bun­lara ek olarak, fiziksel olguları ve sorunları konu edinen ve izleyicileri tarafından geniş­letilen, bir bölümü de günümüze kalmış olan Problernata da (Problemler) Aristote­les’in bu türden metinlerinden biridir.

Aristoteles’ten sonra yazılmış, ama ya sah­tecilik nedeniyle onun adı verilmiş ya da bir saygı belirtisi olarak (izleyicileri Theophras­tos, Strabon vb tarafından) ona atfedilen bazı yapıtlar da günümüze ulaşmıştır.

Aristoteles’in özgün metinlerinin günümüze ulaşmasının, eski geleneklerden aktarılma bir öyküsü vardır. Plutarkhos ve Strabon’dan gelen öyküye göre, Theophrastos, Aristote­les’in el yazmalannı Skepsisli Neleos’a teslim eder. Onun ailesi de bu yazmaları kitap meraklısı Pergamon (Bergama) krallarından korumak için bir mahzene saklar. İÖ 100′lerde el yazmaları Atinalı filozof Apellikon’a satılır; o da bunları Atina’ya götürerek kötü bir biçimde çoğaltır. Roma imparatoru Sulla Atina’yı fethettikten sonra. IÖ 84′te yazmaları Roma’ya götürür. Yapıtlar bu kez de, önce dil bilgini Tyrannion, sonra da Lykeion’un son yöneticisi Rodoslu Androni- kos tarafından İÖ 60 dolayında çoğaltılır. Bu öyküye inanmak olanaksızdır, ama Aris­toteles’in yapıtlarını ilk kez Andronikos’un çoğalttığı doğrudur. Aristoteles’in bugüne ulaşan etkisi, Andronikos’un çoğalttığı me­tinlere dayanır.

Aristoteles kimdir Hayatı Hakkında Yapılan Yorumlar

Forumdan Kategoriler

Dondum Fan

iç giyim gece Canlı Rulet Oyna
Ma Seyret Tv canli mac izle bedava iddial bahis siteleri Rulet Canli Oyna